Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2012-06-01 10:40

Bromma Hembygdsförening har nu i samarbete med Stockholms stadsmuseum satt upp två nya skyltar. Den 25 april kom en skylt upp vid Linta gravfält. Här låg en gång Linta förhistoriska och medeltida by. Gravfältet är det största i Bromma. Bebyggelsekontinuitet har rått i ca 1100 år - från ca år 600 till ca 1700. Troligen bosatte sig de första invånarna här i slutet av 500-talet. Gravfält med närmare 100 gravar anlades till och med vikingatidens slut. De största högarna finns i den sydöstra delen. I området syns flera terrasser från hus - de på högre belägen mark är troligen från 1500-talet. En källa med vatten - byn Lintas brunn - ligger ett 40-tal meter från vägen till miljöstationen. Den byggda brunnen är från medeltiden - men källan är sannolikt äldre. På ängen nära Kvarnbacksvägen låg Linta under slutet av 1500-talet och till ca mitten av 1600-talet. Det rörde sig om 3 hemman. Svagt kan tidigt på våren terrasseringar skymta. Inga arkeologiska undersökningar har skett här - däremot har en del gravar och husgrunder grävts i slutet av 1930-talet. I gravarna har påträffats bl a bronsspännen, ringsölja, bronsnål, järnnål, glaspärlor, skifferbryn, bröd, krossade lerkärl, brända ben, nitnaglar och järnfragment. I husgrunderna fanns järnbeslag, järnfragment, skifferbryn, ett tyskt silvermynt från 1000-talet samt en supkopp av tenn från troligen 1500-talet.

Den 31 maj uppsattes en skylt vid torpet Lilla Lugnet i Judar-skogen. Torpet låg under Åkeshovs slott och är ett av de få kvarvarande torpen i Bromma. Det var ett stattorp eller dagsverkstorp, vilket innebar att torparen gjorde dagsverken och betalades in natura. Torpet är gammalt och nämns på kartor från 1818, 1826, 1829 och 1855. Det finns uppgifter om torpet redan i slutet på 1600-talet i sockenstämmoprotokollen - men dessa uppgifter kan alternativt gälla ett torp Lugnet som en gång fanns i Bromma Kyrka-områdeet. Kammaren i torpet, som under brädfodringen är knuttimrat, har en vacker kakelugn som är sammanfogad av två 1760-tals kakelugnar. I närheten finns en stor parbod flyttad 1936 från Igeltorp i Salems socken i syfte att ge Bromma flickscoutkår en samlingslokal. Parboden är från år 1700 ungefär. Ytterligar en timrad stuga finns. Den är uppförd som nödhjälpsarbete av timmer från en loge vid Rosendals gård i Salem. Också den boden tjänstgjorde som samlingslokal. På skylten nämns också tre bronsåldersgravar på höjden väster och nordväst om torpet Lugnet.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.