Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Karsvik 11 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-11 16:40

Måndag - andra utgrävningsveckan påbörjas! I platåhuset pågår arbete i det nyupptagana schaktet. Ännu har inte de möjliga stolphålen rensats fram. I det lilla schakt som ligger väster om det nyupptagna pågår rensning och upptagning av sten i den omfattande stenpackning som platåhuset är byggt av. Bränd lera har påträffats.

I den stora stensättningen 66 strax väster om platåhuset finns sotblandad jord på ett mindre område i den östra delen. Frågan är om det är recent eller har ett äldre ursprung. Framrensning sker av de stora stenarna i det som nu möjligen kan antas vara ett förstört bronsåldersröse - ett röse som använts som "stenbrott" när platåhuset byggdes upp under järnåldern. Förhoppningsvis kanske klarhet kan skapas innan grävningsperioden är över!

Terrassen i väster, som kan vara från äldre järnålder, uppvisar nu en möjlig kokgrop. Här finns mycket mörk jord, kanske sotblandad, och små skörbrända stenar. Ytterligare en liten keramikbit, möjlig äldre järnålder, har rensats fram. Dessutom har ett litet järnfragment påträffats. Stolphålen grävs nu ut. Den tidigare stenen som antogs vara en förhistorisk malsten visade sig inte vara det - under den påträffades i vart fall två moderna paddor!

Vid runstenen pågår fortfarande rensning av de övre lagren. Lite kol och bränd lera har påträffats. I ytan skymtar ett lätt böjt rostigt järnföremål, som kommer att grävas fram, när lagret i vilket det ligger skall grävas. Spännande är den packning av småsten som skymtar precis runt om runstenen!

Nils Ringstedt