Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

skylt i Björklunds hage

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-09-21 21:47

Den 9 september 2010 var det dags att avtäcka en skylt i Björklunds hage, Norra Ängby. Här finns Ängbys största gravfält med 68 gravar. Flera högar men i huvudsak runda stensättningar. Dock finns i södra delen också en del rektangulära gravar. Det tyder på en äldre tid så vi antar att gravfältet delvis är från äldre järnålder men i huvudsak från yngre.

Gravfältet ligger på ömse sidor av Bällstavägen. Den västra delen är mycket överväxt men har några fina högar. Här grävdes 1939 en grav. Fynden var ringa - brända ben, spikar och krukskärvor. Den del av östra gravfältet som ligger bredvid Bällstavägen har under årens lopp hållits fri från sly. I år rensades marken av Stockholm Entreprenad inför skyltavtäckningen. Ett 20-tal personer kom.

Barbro Århem från Stadsmuseet avtäckte skylten och höll ett kort tal, jag berättade om gravfältet och hembygdsföreningens ordförande Barbro Bergman utbringade en skål i läskedryck för vår nya skylt -den sjätte som hembygdsföreningen bekostar i Bromma. En sjunde sätts upp den 7 oktober kl 15.00 vid södra stranden av Lillsjön nedanför ett gravfält som en gång har hört till vikingatida Ulvsunda gård.

Nils Ringstedt

skyltavtäckning Zornvägen

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-06-14 17:54

När skyltavtäckningen skedde den 8 juni vid skålgropsstenen i Södra Ängby, hörnet Zornvägen och Blackebergsvägen, kom ett 40-tal intresserade personer. Vädret var vackert och Kristina Alvendal höll ett kort tal och tog av det blå skynket som täckte den fina skylten (se bild).

Platsen hade jag städat och röjt från ogräs och sly samt också borstat stenen så att mossan var borta. Det var stort intresse från alla. Många hade inte sett skålgropar tidigare och jag orienterade om bronsåldern i Bromma när vi gått över gatan till gräsmattan framför daghemmet. Här fick vi alkoholfri dryck och snittar.

Boken om Torpen i Bromma presenterades och efterfrågan var stor på den!

arkeologi

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-14 17:48

Nu är det bestämt att borgarrådet Kristina Alvendal kommer till avtäckningen den 8 juni. Det är då skylten sätts upp vid skålgropsstenen i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen! Det är mycket glädjande att borgarrådet tar sig tid att komma till hembygdsföreningens och Stadsmuseets lilla ceremoni. Kristina Alvendal förrättar själva avtäckningen. Jag skall informera om bronsåldern i Bromma.

Det är mycket spännande nytt som kommer fram vid de inventeringar som jag och Bengt Windelhed nu håller på med. Vi har hittat flera tidigare okända vallanläggningar runt berg i Bromma och märkliga anläggningar i anslutning till dessa vallar/hägnader. Och i Beckomberga har vi idag den 14 april påträffat förutom en trolig gravhägnad runt en redan känd stensättning också två mycket troliga bronsåldersgravar och en järnåldersgrav!

Nils Ringstedt

fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-05 17:22

Om en månad - den 4 maj - avtäcks kl 1500 en skylt vid gravfälten intill Enebyvägen inte långt från Dr Abrahams väg. Här finns fina högar - bl a en hög med Brommas högsta "bautasten". Och den 8 juni kl 1500 avtäcks skylt vid hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen i Södra Ängby. Här ligger Brommas finaste skålgropssten med ett 40-tal gropar - en offersten från yngre bronsålder. När groparna knackades i stenen låg en havsvik strax nedanför hällen.

Alla är välkomna till avtäckningarna som görs av Barbro Århem, Stockholms Stadsmuseum tillsammans med hembygdsföreningen. Jag kommer på varje plats att berätta om fornlämningarna och visa dem.

Nils Ringstedt

Torpen i Bromma

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-05 17:17

För ca 20 år sedan utfördes en torpinventering i Bromma. Den har inte publicerats. Artiklar om torpen i Bromma finns i flera Bromma årsböcker. Nu har jag sammanfattat vad som är skrivet om torpen i Bromma, plockat uppgifter i husförhörsprotokoll i Stadsarkivet om vilka som bott i torpen och uppgifter ur sockenstämmoprotokoll. Fältarbete har skett genom att jag besökt torpplatser och på flera ställen sett och dokumenterat torprester. Allt har ställts samman i en bok som kommer i slutet av maj, förhoppningsvis. Boken heter "Torpen i Bromma. Historik, lägen och lämningar". Den blir på ca 160 sidor och är illustrerad med foton och kartor på vilka 80 torp är markerade. Det är inte känt var alla torp har legat i Bromma. När boken är klar kommer jag att informera om pris och när den är tillgänglig för köp! Bilden visar Ulvsunda kvarnstuga som sägs härröra från slutet av 1600-talet!

Nils Ringstedt

Treudden på Glia gravfält

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-11-21 16:27
Stockholms fornminnesgrupp som enligt beslut av staden inte får finnas efter årsskiftet har hunnit med att röja Brommas största grav! Den graven ligger på gravfält RAÄ 39 i Glia, väster om flygfältet. Gravfältet ligger strax norr om golvbanan och intill koloniområdet. Den stora graven är en s.k. treudd - en tresidig grav med insvängda sidor. Sidorna är imponerande 22 x 22 x 22 m. Står man vid en av uddarna ser man inte hela graven eftersom centrum ligger på en liten höjd. Uppe på graven ligger ett mittblock och från det har man en fin utsikt över denna jättelika grav. Naturligtvis frågar sig besökaren om inte denna grav en gång byggdes för en person med makt och status... Det finns knappast anledning bygga en så fin grav för vilken person som helst. Promenera dit och se på treudden - den har inte på många år varit synlig - men är det i vart fall till sommaren innan sly åter riskerar ta över i området. Se bifogade bild - jag lyckades inte fånga hela graven. Då skulle jag behöva ett torn och hänga upp kameran i - eller klättra upp i en tall för att få total överblick!

fornminneskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-11-21 16:15

Nu har hembygdsföreningen beslutat vilka fornminnen som skall få skyltar 2010!

Det blir ett gravfält i Eneby vid Enebyvägen, nära Dr Abrahams väg. Där sätter föreningen och Stadsmuseet upp en skylt tisdagen den 4 maj 2010. Här finns flera gravhögar, varav en med en imponerande Bautasten. Totalt 20 gravar finns på detta gravfält, RAÄ 47. Redan tisdagen den 8 juni sätter vi sedan upp en skylt på Brommas finaste offersten från bronsåldern. På stenen finns ett 40-tal gropar - skålgropar. Och stenen ligger i Södra Ängby i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen strax intill Islandstorgets T-banehållplats!. Hösten 2010 kommer två skyltar till. Vi har inte bestämt datum ännu. En skylt sätts upp vid stranden av Lillsjön. Här finns ett gravfält RAÄ 6 intill Lillsjöplan med 15 gravar, varav en hög. I området finns dessutom två ytterligare gravar. Den fjärde skylten kommer att ersätta en gammal vandaliserad skylt vid Bällstavägen intill det stora gravfältet Björklunds hage. Närmare information lämnar jag när vi i vår bestämmer dagar för avtäckningsceremonier för höstens skyltar.

skyltavtäckning Komötet

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-10-09 08:59
I strålande solsken avtäckte Bromma Hembygdsförening och Stadsmuseet igår den 8 oktober en tredje fornminnesskylt detta år i Bromma. Det var på det märkliga gravfältet Komötet i Norra Ängby. Skylten finns i hörnet av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen. Inför avtäckningen hade stadens Fornminnesgrupp fint röjt stora delar av gravfältet närmast skylten. Särskild möda har de gjort sig att få fram de stora högarna och de två märkliga treuddarna - endast en till finns i Bromma och då på gravfält i Glia. Avtäckningen förrättades av Stadsmuseets antikvarie Barbro Århem. Jag berättade om gravfälten och gravarna i området. Här finns dels ett gravfält med 20 gravar, dels närmare Norra Ängby skola ytterligare ett med 10 gravar - båda från vikingatid och har tillhört dåvarande Ängby gård. På höjden ovanför ligger äldre gravar, totalt ett 10-tal, varav flera från bronsåldern. Två av gravarna i Komötet grävdes i juli 1939 av arkeologen Hans Hansson, Stadsmuseet. Den ena graven hade fynd av lerkärl med brända ben, kamfragmen med orneringar, bronsbeslag, nitar till ett skrin av trä samt många pärlor. Dessutom fanns en hundklo. Graven kröns av ett gravklot. Här påträffades alltså en kvinnograv. Just denna grav liksom den andra utgrävda (endast lerkärl och brända ben) ligger nedanför högarna men i ett oröjt slyöverväxt område. Jag påträffade graven igår tack vare att jag skymtade gravklotet i växtligheten. Efter avtäckningen vandrade de 45 personer som bevistade ceremonien med mig runt på gravfälten och upp på höjden för att se de ålderdomliga äldre järnålders- och bronsåldersgravarna. På följande bilder syns högarna, vidare Göran och Peter från Fornminnesgruppen och Barbro Århem från Stadsmuseet samlade vid skylten och också en bild av skylten.Vi hoppas att också kunna resa fornminnesskyltar i Bromma under 2010. En skylt kommer att sättas upp i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen i Södra Ängby.Här finns nämligen Brommas finaste offersten (skålgropssten) från bronsåldern med ett 40-tal skålgropar. Stenen ligger några meter från trottoarerna på respektive gator! Kanske ca 3000 år gammal! Planering pågår vad gäller vilka ytterligare fornminnen som bör skyltas.

« PreviousNext »