Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

visning av Karsvik 11 juni

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-06-12 18:19

Den 11 juni på kvällen i strålande solskensväder visade jag Karsviks fornminnesområde för ett tiotal personer - en visning arrangerad av Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings kultumiljögrupp. Tyvärr har växtligheten tagit väldig fart i hela grönområdet. Det är nu svårt att se de tidigare röjda husgrundsterrasserna. Marken är mycket fosfatrik och bördig så när buskar och sly röjs bort så får dolda frön liv igen och växtligheten kommer igång. Vi såg på terrasser från de försvunna Mellangården och Västergården, spisrösen t ex, men också den tidigare påträffade malstenen och terrasserna i västra delen av grönområdet. Nu är stensträngarna nästan dolda av växtlighet! Tyvärr har någon grävt en stor grop i stenåldershusets terrass. Det är ju ett lagskyddat fornminne och det är alltså ett brott att gräva i ett sådant fornminne. Nu är lyckligtvis huset utgrävt och gropen har gjorts i de jordmassor som återlagts.

Vi besökte femstenaröset på den vikingatida grav som det anlagts på, den stora stensättningen - kanske ett bronsåldersröse och gick igenom vad som påträffats i platåhuset under utgrävningen i maj. Gruppen var mycket intresserad och ställde många frågor vilket gladde mig som visade!

För Bromma hembygdsförening kommer en visning ske den 20 september kl 1500. Då är det både jag och Bengt Windelhed som svarar för visningen. Förhoppningsvis kanske då resultat finns från de C14 prover på kol som påträffats. Det innebär att dateringar möjligen kan finnas.

Nils Ringstedt

utställning 3 juni

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-06-03 18:51

Idag hade studenterna på arkeologiska institutionen en utställning med förklaringar till fynden i Karsvik. Här kunde vi se den utgrävda, förbrända stumpen av en stolpe, brynen, förhistorisk keramik, järnfragment, båtnitar och spikar men också historiskt material som bitar av kritpipa, rödgods mm. Vi som grävde stensträngar kunde visa foton från vår grävning - liksom studenterna från sina grävningsobjekt. Bengt Windelhed hade arbetat större delen av natten med diagram för de fosfatprov som togs i området med stensträngar. En fin kurva finns nu som visar en mycket tydlig topp för den s k fägatan och en topp för det som kan vara en gammal åker. Höga fosfatgrader - upp till 300 - finns i fägatan - beroende på avfall, gödsel mm som ruttnat över tiden. Här följer några bilder.

Nils Ringstedt

Karsvik 28 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-28 20:32

Idag lades alla grävningsschakt igen - grävningen i Karsvik är över för i år. Vi hoppas nya grävningar kommer att ske - dock först 2011. I sista minuten påträffades yngre järnålderskeramik i platåhuset - t o m en mynningsbit.

Den stora nyheten är dock att nu är grävningsledarna övertygade om att stolphålen i det västra terrasshuset kommer från ett senneolitiskt mesula-hus, alltlså ett tvåskeppigt långhus (grova stolpar i mitten som håller uppe takåsen och klenare väggstolpar) från yngre stenålder, kanske på gränsen till äldre bronsålder. Det skulle innebära mellan ca 2000 och 1800 f K. Då var Karsvik en ö i ett skärgårdslandskap och vattnet gick upp till några meter från terrassen! Det går inte att utesluta att det också är äldre bronsålder som börjar kring 1800 f K. Mellan terrassen och platåhuset ligger en stor stensättning som jag länge trott kan vara ett gammalt bronsåldersröse. Och dessutom har ca 400 m längre västerut påträffats (på 1930-talet) en avsatsyxa från äldre bronsålder. Det var på Jomsborgsvägen 7! Stenyxan, påträffad på Jordanesvägen 6 i en trolig järnåldersgrav, kan också vara från äldre bronsålder - sådana skafthålsyxor användes både under stenålder och bronsålder. Och strax öster om fyndplatsen av avsatsyxan ligger på höjden i kvarteret Stensättningen ett troligt bronsåldersgravfält (RAÄ 65). Så samband kan finnas med långhuset. Det är dock mycket spännande att det kanske rör sig om yngre stenålder - i så fall den enda kända stenåldersboplatsen i Bromma!

Vi hoppas nu att olika miljöprover, fosfatprover och kolprover kan ge spännande resultat från hela området. Det kan dock dröja innan resultat finns och vi kan börja få en uppfattning om området över tiden.

Studenterna avslutade dagen med en grillfest i området under ledning av Hans-Erik Jonsson. En utställning av fynd med preliminära tolkningar finns på arkeologiska institutionen den 3 juni mellan 1300-1430. Jag återkommer till bloggen efter besök på utställningen! Se bilder från igenläggning av terrass och stensättning!

Nils Ringstedt

Karsvik 27 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-27 21:21

Idag fick vi som grävde i stensträngarna äntligen belöning för mödorna att gräva upp stora stenar och lyfta dem ur gropar. I schakt 3 (ligger i söder nära en husgrundsterrass) - efter att ha lyft 5 stenar - påträffade vi under en stor sten mycket kol. Vi samlade ihop det i en liten plastpåse. Kolet kommer att undergå prov enligt C14 -metod så att vi får klart för oss när kolet bildades och på det sättet kan datera när stenen tidigast lagts på markytan. På bilden ser vi en belåten Bengt Windelhed göra anteckningar vid gropen sedan stenen lyfts undan!

Vi tog också fosfatprover i en öst-väst profil som sträcker sig från backen öster om schakt 2 (i östra stensträngen) och bortom schakt 1 (i västra stensträngen). Intressant nog visade sig fosfathalterna höga - särskilt i den västra stensträngen. Det tyder på mÿcket mänsklig aktivitet - avfall mm.

Spännande iakttagelser gjordes också i platåhuset. Trästolpen är nu framgrävd och kommer att lyftas ur sin grop imorgon.

I platåhuset framkom förutom keramik också en mycket liten bronsbit - närmast "bits"-liknande. Frågan är vad det lilla drygt 1 cm långa och ca 3 mm breda föremålet har varit? Det låg i golvlagret.

Idag diskuterades också möjligheten att den västra terrassen (med stolphål som tyder på ett s k tvåskeppigt hus) kan härröra från yngre stenålder/äldsta järnålder. Det är fantasieggande - eftersom en skafthålsyxa från yngre stenålder faktiskt påträffats inte långt därifrån när ett hus byggdes på Jordanesvägen. Problemet är att yxan påträffades i en av de gravar som låg öster om platåhuset- en gravgåva nästan 2000 år sedan yxan tillverkades. Yxan kanske under järnåldern har påträffats i området och därefter blivit en gravgåva i en järnåldersgrav. Härden i terrassen kan mycket tänkbart faktiskt vara senare - t ex från äldre järnålder. Allt detta är dock ännu hypoteser - terrass och hus kan naturligtvis också vara äldre järnålder.

Nils Ringstedt

Karsvik 26 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-26 23:06

Idag påträffades en mycket viktig anläggning - en kolnad stolpe av trä i platåhuset (se bild). Hur gammal den är vet vi inte - men det är möjligt att ta kolprov och därmed ungefär datera stolpen.

Också i stensättningen/röset väster om platåhuset framkom ungefär i centrum av anläggningen ett fint slipat bryne av skiffer ca 10 cm långt, 3 cm brett och 2 cm tjockt. Hur gammalt det är går det inte att avgöra. Brynen har funnits även före järnåldern. Vi vet ännu inte om det är ett bronsåldersröse som ursprungligen lades på berget. Det kan också vara sekundära nedgrävningar/gravar i röset. I det stora schaktet i södra delen har förra året påträffats en kniv från yngre järnålder och ett bryne. Idag har hypotesen diskuterats om det är en yngre järnålders kammargrav eller schaktgrav som tagits upp i stensättningen/röset - i så fall med en yta på ca 3 x 4 m. En kammargrav behöver inte ha byggts med någon träkonstruktion. Vi får se vad kommande funderingar leder till. Brynet visas i följande bild liksom den sotiga yta där de brända benen från spädgris påträffades häromdagen (foto Caroline Petersson).

Ett fint stolphål har också grävts fram i den västra terrassen som vi tror kan vara äldre järnålder.

Vi har också arbetat hårt med att välta upp stenar ur de två schakt som dragits genom stensträngarna på ömse sidor om den möjliga fägatan väster om husterrassen, jag nyss skrivit om. Tyvärr fann vi inte kol för datering - men tog miljöprover och fosfatprover - de senare i en östvästlig profil längs med och mellan schakten. Vi hoppas på bättre tur imorgon.

Slutligen bör nämnas att många har idag besökt grävningarna - inte minst företrädare från länsstyrelsen (Michael Olausson och Sofia Andersson). Hans-Erik Jonsson boende i närheten har visat de intressanta gravar från järnåldern som ligger på tomterna strax öster om platåhuset - inte minst en grav på en tomt strax norr om Tacitusvägen. Här påträffades på 1930-talet ett bronskärl - ett fynd som är ovanligt i Stockholmsområdet. Kanske var det en person med status som begravdes här? Och avslutningsvis visade jag på kvällen områdets fornlämningar för en grupp intresserade från Västerorts Aktivitetscenter. En lång och innehållsrik dag!

Karsvik 25 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-25 20:24

Utgrävningen har fortsatt - nu på sista seminarieveckan. I platåhusgrunden har idag påträffats bl a järnålderskeramik, något som kan vara en puns av järn, ett skedliknande föremål i järn (något slags redskap eller en sked som inte är färdigsmidd??), benbitar, en bit av ett skifferbryne och en bit av en kritpipa. I den stora stensättningen väster därom har idag påträffats en bit kvarts/bergkristalliknande - rökig i färgen och uppenbart tillhuggen. Vad kan det vara? Den hittades på ca 3o cm djup i den norra delen av schaktet.

I RAÄ 109, alltså terrassen med troligt hus från äldre järnålder har idag rensats fram en hel del förhistorisk keramik i anslutning till härdgropen.

Annars har idag Bengt Windelhed, bloggförfattaren och Lena Holmquist Olausson (arkeologiska forskningslaboratoriet) tagit upp två schakt genom två s k stensträngar väster om ovan nämnda terrass. Avsikten är att gräva fram stenar, lyfta på dem och förhoppningsvis finna daterbart kol för att ta C14 prov. I schakt 2 lyckades vi lyfta undan en sten - men något kol fanns tyvärr inte. Dock tog vi en liter jord från ytan under stenen - ett s k miljöprov. Vi fortsätter att frilägga intilliggande sten i syfte att lyfta den imorgon. Då lyfter vi också stenar i schakt 1 som ligger längre västerut. Vi har ytterligare ett schakt i söder - det är ännu inte påbörjat. På onsdag ska våra grävningar vara avslutade. Vi får då se om vi har lyckats finna något kol att datera stensträngar och fägata. I första bilden syns Bengt Windelhed grävande i schakt 1 (foto Nils Ringstedt), i andra bilden Nils Ringstedt grävande i schakt 2 (foto Lena Holmquist Olausson). Bilderna tagna innan stenen i schakt 2 lyftes undan.

Nils Ringstedt

Karsvik 20 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-20 18:43

En halv liten blå glaspärla har idag sållats fram. Den påträffades i det stora schaktet i platåhuset. Dessutom framkom idag skärvor av rödgods, glaserat, kanske från en trefotsgryta? Den lilla biten av en kritpipa dateras till 1630 - 1650 enligt uppgift idag. Spikar har också rensats fram. I det äldre schaktet som tas upp genom stenpackningen har nu berget nåtts! Det är den förmodade rännan som grävts och fynden hittills har funnits i närheten av rännan. Har det varit ett slags avlopp?

Också idag har brända ben påträffats i den nordöstra delen av den märkliga stensättningen (RAÄ 66) väster om platåhuset. Det rör sig också om ben från spädgris. Någon form av rituell bränning kanske har ägt rum? Fortfarande kan inte uteslutas att det är ett bronsåldersröse - även om teorin om ett rituellt "badkar" ännu inte avskrivits. Det grävs nu ett djupt schakt i "badkaret" som i stensättningen upptar den södra delen. Den mellersta och norra delen är en bergklack på vilket stenar lagts.

Är den västra terrassen från äldre järnålder? Fortfarande tror vi det - skärvor av förhistorisk typ har framkommit. Nu vidgas schaktet en meter österut i hopp om att finna fler stolphål. De slaggstycken som framkommit är smidesslagg. En teori är att bebyggelsen först kom till stånd på västra delen av fornminnesområdet, kanske under folkvandringstid. Sedan överflyttades bosättningen till Ängby och Nockeby (dvs Åkeshovsområdet) och därefter byggdes platåhuset på höjden under vikingatid. Vi känner till att Karsviks by fanns från 1341 - men troligen fanns bebyggelse i området även mellan vikingatid och 1300-talet. I terrassens ena stolphål hittades ett bränt sädeskorn för ett par dagar sedan, fick jag veta idag. Intressant är att fosfatprov utanför terrassen visar höga värden. Det kan bero på att avfall har kastats utanför huset.

Arkeologerna, som grävt vid runstenen ,har nu avslutat sitt arbete, lagt igen schaktet och sått gräs! Benbiten som påträffades häromdagen är översta ryggkotan på en ko. Den behöver dateras. Runstenen står intill den gamla vägen från Ängby gård. I samband med undersökningen har konstaterats att texten "Udd lät resa stenen efter Björn, Ingrids fader. Han var Vides arvinge" inte täcker alla de runor som finns på stenen. Det finns tecken som - översatta - kan tolkas som "gjorde" och tecken som kan tolkas att fler var med att resa stenen. Problemet är att det står "lit" resa och inte "litu" resa, alltså pluralis finns inte i texten. Det är dock spännande att fler runor finns än vad som framgår av skylten intill stenen.

Idag har vi valt ut tre platser för undersökning i de stensträngar som finns väster om den terrass som grävs. Grävningarna börjar 25 maj - jag rapporterar fortlöpande här i Kulturmiljöbloggen!

Följande foton visar grävning i platåhuset och den lilla kritpipedelen

Nils Ringstedt

Karsvik 19 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-19 17:06

Idag har spännande fynd gjorts! I det stora platåhusschaktet har påträffats en bit av en kritpipa med en valfiskdekoration!Kritpipor började tillverkas i England 1575. I Sverige hade vi under 1600-talet pipbruk. Det fanns två versioner - en långskaftad för innebruk och en kortskaftad för utebruk. Vad den korta avbrutna biten har tillhört för typ är inte klart - inte heller hur gammal den är. Också under 1700-talet rökte man i kritpipor. Dessutom påträffades en bit ämnesjärn och en vikingatida spikskalle. I platåhusets stenschakt fanns på ett ställe en kolkoncentration, som tagits tillvara.

Den märkliga stensättningen är fortfarande en gåta. De brända benen från spädgris har legat innanför en rund kantkedja. Platsen är sotig - kanske grisen bränts på platsen. Har det förekommit en kultisk aktivitet?

Den västra husterrassen har avkastat fynd. Här har framkommit metallslagg väster om härden. En båtnit har påträffats nära härden. Kanske har eldning skett med bräder från en gammal båt? Ett intressant fynd är en skiva skiffer ca 15 x 10 cm och ca 2-2,5 cm tjock. Kan det vara ett ämne för ett bryne? Det förefaller inte bearbetat ännu. I vart fall är materialet en anomali för platsen - alltså har skivan tillförts platsen i forntiden. Kan huset ha använts för metallbearbetning - varit en smedja? Och är det äldre eller yngre järnålder? Kanske huset är samtida med platåhuset? Det hoppas vi C14 prover kan avslöja.

Vid runstenen är i stort grävningen avslutad. Ett ca 40 cm schakt har tagits upp och en provgrop har gjorts djupt i marken. Det är sannolikt att östra delen av stenpackningen har fått jord påfylld i sen tid medan den ursprungliga markytan kan skönjas nära stenen. Där påträffades en liten bit ben av ett medelstort djur. Osteologer skall studera benbiten. Har här förekommit en deposition när stenen restes?

Jag bifogar bild av vintergröna (vinca minor) som finns utbredd i södra sluttningen ovanför några husterrasser. Sådana trädgårdsväxter kan finnas kvar långt efter det att bebyggelse har upphört i ett område. De visar tydligt att människor har bott på platsen.

Next »